Skip links

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

WWW. lipozoma.COM

 1. УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ
  1.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „ЛИПОЗОМАФАРМ”
  ЕООД, наричано по-долу „ЗДРАВЕТО Ми”, от една страна, и Потребителите на
  интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайта www.lipozoma.com,
  наричани по-долу „Потребители”, от друга.
  1.2. „ЛИПОЗОМАФАРМ” ЕООД е търговско дружество, вписано в търговския регистър
  при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 206809835, със седалище
  и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Т.Каблешков” № 22, имейл
  адрес:  lipozoma@gmail.com , телефон: +359 899 404429.
  1.3. Настоящите Общи условия съдържат информация за регулацията на условията за
  използване на уебсайта www.lipozoma.com и отношенията относно сключване на
  договори за покупко-продажба с Потребителите на електронния магазин.
  II. ДЕФИНИЦИИ
  2.1 За целите на настоящите общи условия долу посочените определения следва да се
  разбират в следния смисъл:
  – „Уебсайт”/„Електронен магазин” – настоящият уебсайт www.lipozoma.com и всички негови подстраници, които предлагат чрез електронна
  търговия хранителни, козметични и други продукти и услуги.
  – „Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва
  услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или
  професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор
  действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
  – "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което продава или
  предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с
  потребител като част от своята търговска или професионална дейност в
  публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово
  име и за негова сметка.
  – „Общи условия” са настоящите Общи условия, които включват
  предоставените услуги на уебсайта www.lipozoma.com, правила за доставка,
  формуляри за отказ от договор и замяна, доброволно решаване на спорове,
  както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на уебсайта.
  – „Услуги” са всички действия, осъществявани от „ЛИПОЗОМАФАРМ” ЕООД при
  и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този
  електронен магазин.

– „Стока” е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при
принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона
органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за
продажба от държавни органи.
– „Договор за покупко – продажба” е договор, по силата на който търговецът
прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на
потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях,
включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
– „Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове” е
процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на
изискванията на специален закон или конкретно споразумение между страните
по дадено правоотношение, осъществявана от орган за алтернативно решаване
на потребителски спорове /арбитраж, медиатор или други/.
III. ОБВЪРЗВАЩА СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
3.1. Общите условия на www.lipozoma.com обвързват всички Потребители –
ползватели на уебсайта.
3.2. Всяко използване на уебсайта означава, че Вие сте  се запознали внимателно с
Общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
3.3. „ЛИПОЗОМАФАРМ” ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите
условия на уебсайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по
който той функционира и условията за ползването му, или всякакви промени на
законовите изисквания.
3.4. Общите условия могат да се противопоставят на Потребителите от момента, в
който са публикувани на уебсайта. В случай на промяна на Общите условия, ние се
задължаваме да публикуваме на уебсайта изменената и обновената им версия,
поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на Общите
условия за ползване на елетронния ни магазин.
3.5. Към всяка сделка през уебсайта се прилагат Общите условия, които са били в сила
към момента на сключване на договора от разстояние между Вас – като Купувач и
нас – като Продавач.
3.6. Уебсайтът www. lipozoma.com може да съдържа линкове към други сайтове. Не
носим отговорност за Общите условия на уебсайтове, които не администрираме,
както и за друга информация, съдържаща се в тях.
IV. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
3.1. На уебсайта www. lipozoma.com Потребителите имат възможност да сключват
договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „ЗДРАВЕТО Ми”
стоки.
V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА/ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
5.1. Уебсайтът www. lipozoma.com представлява платформа, чрез която
Потребителите (ползвателите на уебсайта) имат възможност да сключват договори за
покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки,
включително:
– Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани
от електронния магазин;

– Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с
електронния магазин, съгласно поддържаните от електронния магазин начини
за разплащане;
– Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
– Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или
изпълнението на договори с електронния магазин чрез интерфейса на
страницата на електронния магазин, достъпна в Интернет;
– Да бъдат уведомявани за правата си, произтичащи от закона чрез интерфейса на
страницата на електронния магазин в Интернет.

 1. МЕТОДИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ – ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА

6.1. Пазаруването чрез електронния магазин се извършва по един от следните начини:
– Поръчка през уебсайта/електронния магазин – можете да направите поръчка през
уебсайта, като използвате бутона "Добави в кошницата", който се намира до всеки
наличен продукт. Този бутон добавя избрания продукт в потребителската кошница,
след което Потребителят има възможност да добави още продукти в нея или да
продължи към завършване на поръчката. При завършване на поръчката, Потребителят
има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и
крайната сума за плащане. Потребителят завършва поръчката, попълвайки изискваните
данни за платец и получател на пратката: имена, e-mail, телефон, адрес, и се информира
относно начина на плащане. След финализиране на поръчката и изпращане на така
направената заявка, на посочения e-mail ще бъде изпратено потвърждение със записа
на въведената информация.
– Поръчка по телефона – можете да поръчате и на телефон +359 899404429, като наш сътрудник ще приеме поръчката Ви и ще Ви асистира. Потребителят
прави заявка за поръчка на посочения телефон за избраните от него стоки, като
предоставя на оператора на www. lipozoma.com необходимите данни за извършване
на доставката (име на получател, адрес на доставка и т.н.) и други специални
изисквания за изпълнение на поръчката, ако има такива.
– Поръчка чрез електронна поща (email) – това е друг начин да зададете свой въпрос
или да направите поръчка лесно и удобно. Изпратете Вашето запитване на:
lipozoma @gmail.com  и нашите професионални консултанти ще отговорят в най-
кратки срокове и ще Ви асистират при нужда.
VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ  ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-
ПРОДАЖБА
7.1. Правилата на раздел VII от настоящите Общи условия се прилагат спрямо
Ползвателите на електронния магазин www. lipozoma.com, за които според данните,
посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че
са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за
електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.
7.2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на www. lipozoma.com, за да
сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „ЗДРАВЕТО Ми”
стоки и услуги при кумулативно спазване на описаните в настоящия член условия:

7.2.1. Договорът се сключва на български език.
7.2.2. Договорът между „ЗДРАВЕТО Ми” и Потребителя включва настоящите
Общи условия, достъпни на адрес www. lipozoma.com.
7.2.3. Страна по договора с „ЗДРАВЕТО Ми” е Потребителят съгласно данните,
предоставени при пазаруване през уебсайта/електронния магазин, при поръчка по
телефона, или данните, предоставени при поръчка чрез електронна поща (email).
7.2.4. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на
извършването на заявка от Потребителя чрез интерфейса на www. lipozoma.com.
7.2.5. За сключването на договора за покупко-продажба на стока, „ЗДРАВЕТО Ми”
изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.
7.2.6. Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата,
включително в почивните дни и в дните на официалните празници.
7.2.7. Поръчките и запитванията от страна на Потребителите се обработват от
операторите на www. lipozoma.com в рамките на работното време.
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
8.1. Всеки Потребител, който прави поръчка по телефона или поръчка чрез сайта на
електронния магазин www. lipozoma.com получава правото да поръчва
предлаганите продукти и услуги или да ги отказва или рекламира по надлежния ред.
8.2. Потребителят има право:
– Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния
магазин www. lipozoma.com по реда и условията, посочени в него.
– Да се информира за статуса на своята поръчка.
– На доставка на заявената стока, която да се извърши на посочения при заявката адрес,
след заплащане на продажната цена, по описания в настоящите Общи условия ред.
8.3. Потребителят е длъжен:
– Да заплати цената, която е била актуална към момента на заявяване на поръчката,
според описания в настоящите Общи условия ред.
– Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и
подзаконови актове в страната и в европейските правила.
– Да спазва интернет-етиката и правилата при ползване на предоставяните от
„ЗДРАВЕТО Ми” продукти и услуги.
– Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни
права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

– Да уведомява незабавно „ЗДРАВЕТО Ми” и съответните власти за всеки случай
на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
– Да не извършва злоумишлени действия.
8.4. Електронният магазин www. lipozoma.com има право:
– Да отказва достъп на Потребители, както и да откаже да сключи договор с некоректен
Потребител, считан за такъв в случаите, когато:
1) е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на
„ЗДРАВЕТО Ми”;
3) са установени системни /три или повече пъти/ злоупотреби от Потребителя спрямо
„ЗДРАВЕТО Ми”;
– Когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация (в т.ч. при
липса на наличност от дадена стока) да отказва поръчки, без да има разходи за
Потребителя. В този случай www. lipozoma.com не дължи обезщетение по никакъв
начин на Потребителя, освен да възстанови суми, платени от Потребителя
предварително, ако има такива;
– Да редактира по всяко време и без предизвестие съдържанието на уебсайта
www. lipozoma.com, в т.ч. съществуващи цени, условия за ползване, продукти,
услуги, информация, снимки и др. В случай на промени на цените на предлаганите на
сайта стоки, то те няма да засягат вече извършени поръчки. Промяната на цената важи
за Потребителите от момента на обявяването й на уебсайта www. lipozoma.com;
– Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н.,
пратени или предложени от Потребителите на електронния магазин www. lipozoma.com. Те остават собственост на „ЗДРАВЕТО Ми” и в този смисъл фирмата
не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било
компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения;
– Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е
разположен www. lipozoma.com или направени достояние на трети лица от
потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в
случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси,
собствеността и сигурността на „ЗДРАВЕТО Ми”, както и на трети лица, в
случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на
използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато
материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична
законова разпоредба;
– Да прекратява, спира или променя предоставените услуги по всяко време без
уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на
настоящите Общи условия.
8.5. Електронният магазин www. lipozoma.com:
– Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който
потребителите използват предоставените услуги;
– Не носи отговорност за неточността на публикуваната информация за продуктите, в
някои случаи предоставена под формата на листовка от производителите;

– Препоръчва консултация с лекар или фармацевт при наличието на каквито и да е
съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта www. lipozoma.com;
– Не носи отговорност за точността и пълнотата на предоставената в него информация,
като не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски поради технически
или човешки фактори;
– Заедно със своите доставчици или трети лица не носят отговорност при никакви
обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати
ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността
за употреба или резултати от употребата на електронния магазин www. lipozoma.com. Ако в резултат на ползване от Ваша страна на електронния магазин
www. lipozoma.com възникнат вреди, Вие поемате цялата отговорност и всички
разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди;
– Не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти,
дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на
конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно
вида и качеството им.
– Не носи отговорност относно фабричните опаковки на продуктите (напр., но не само –
липса на целуфан, холограмни стикери и всички други промени на опаковката или
нейния дизайн, направени от съответния производител), както и промени,
които производителите периодично извършват в годините.
– Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и
пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или
ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването,
недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или
информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез
електронния магазин www. lipozoma.com.
– Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или
телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали
или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин
посредством предоставените услуги.
– Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на
електронния магазин www. lipozoma.com във връзка с ползването на услугите от
Потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за
„ЗДРАВЕТО Ми”.

 1. ОТСТЪПКИ И ПОДАРЪЦИ С ПОКУПКА
  9.1. „ЗДРАВЕТО Ми” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на
  сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ЗДРАВЕТО Ми”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е
  показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр.
  промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или
  в резултат на участие в състезание или клиентско проучване, талони за отстъпка при
  издаване на Клиентска карта и др.).

9.2. По изключителна и принадлежаща единствено на „ЗДРАВЕТО Ми” преценка,
към поръчката може да бъде добавен подарък. Подаръкът към всяка отделна поръчка,
може да бъде различен, в зависимост от текущите промоции към момента. „ЗДРАВЕТО Ми” си запазва правото да прави промени и корекции на предлаганите подаръци,
спрямо вида на моментната промоция. Промоциите важат до изчерпване количествата
на подаръците и не се комбинират с други промоции, намаления, промокодове и талони
за отстъпка.
X. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
10.1. Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от
следните причини:
1.Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност- в този случай ние ще
установим контакт с Вас в най-кратък срок;
2.Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка;
3.При липса на актуален телефон за контакт с Потребителя;
4.При технически проблем.
10.2. При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни
разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на „ЗДРАВЕТО Ми”.
Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на
Потребителя.
XI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
11.1. Потребителят заплаща цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка
на куриера при получаването на стоката (наложен платеж).
XII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ЗДРАВЕТО Ми”
12.1. Основните характеристики на стоките, предлагани от „ЗДРАВЕТО Ми” са
определени в профила на всяка стока на сайта на електронния магазин www. lipozoma.com.
12.2. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от „ЗДРАВЕТО Ми” в профила на всяка стока в сайта на електронния магазин в български
левове.

12.3. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на
стоките, се предоставя като информация на Потребителя при избиране на стоките за
сключване на договора за покупко-продажба;
12.4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в
настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в
уебсайта www. lipozoma.com.

12.5. Информацията, предоставяна на Потребителя по този член е актуална към
момента на визуализацията й на уебсайта www. lipozoma.com преди сключването на
договора за покупко-продажба.

12.6. „ЗДРАВЕТО Ми” задължително информира Потребителя относно условията
за доставка на отделните стоки в сайта на електронния магазин.

12.7. „ЗДРАВЕТО Ми” посочва преди сключването на договора общата стойност
на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

12.8. Продаваните стоки са собственост на „ЗДРАВЕТО Ми”.
12.9. Потребителят вижда в сайта www. lipozoma.com единствено продуктите, които
са налични към момента. Ако се случи Потребител да направи поръчка за продукт,
който не е наличен, той бива в срок от 48 часа уведомяван по телефона.
12.10. При използване на предоставените средства за комуникация с „ЗДРАВЕТО Ми” няма никаква начислена допълнителна стойност.
XIIІ. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ – ПРАВО НА ОТКАЗ И ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ
13.1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да
посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от
датата на получаване на стоката. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от
който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с
Потребителя чрез уебсайта на www. lipozoma.com, освен ако стоките са поръчани в
една доставка.
13.2. В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен
да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14
календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на
отказ от сключения договор. Въпреки това, в съответствие със закона, „ЗДРАВЕТО Ми” може да изчака с плащането, докато не върнете стоките.
13.3. За да упражни правото си на отказ от договора за покупко-продажба,
Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ЗДРАВЕТО Ми” за решението си
да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез
предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но
не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и
дата на доставката.
„ЗДРАВЕТО Ми” публикува на уебсайта си формуляр за упражняване правото на
отказ от договора. За упражняване правото на отказ „ЗДРАВЕТО Ми” предоставя
на Потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез
имейл стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези
случаи „ЗДРАВЕТО Ми” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за
получаване на отказа му.
Изтеглете: ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

13.4. В съответствие с разпоредбите на чл. 55 ЗЗП, Потребителят е длъжен да
съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното
връщане при www. lipozoma.com във вида, в който са били получени.
13.4. „ЗДРАВЕТО Ми” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за
върнатите стоки. Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към
www. lipozoma.com са за сметка на клиента, като негово право е да избере дали да я
донесе лично или да я изпрати по куриер. Потребителят е длъжен, упражнявайки своето право на отказ,да върне стоките задължително заедно с касовата бележка/фактурата, като ги предаде
на „ЗДРАВЕТО Ми” или на упълномощено от търговеца лице, в срок до 14 дни от
датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
13.5. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от
употреба или нарушаване на търговския вид (напр. разкъсана опаковка, целуфан,
премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я
документи – касова бележка и/или фактура.
13.6. Когато във връзка с изпълнението по договора „ЗДРАВЕТО Ми” е направил
разноски и Потребителят се откаже от договора, „ЗДРАВЕТО Ми” има право да
задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
13.7. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия
са:
– доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно
неговите индивидуални изисквания;
– доставка на запечатани стоки, които са разпечатани и/или изпробвани след
доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с
хигиената или защита на здравето.
13.8. Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в
присъствието на куриер, като това се отбелязва със забележка в товарителницата и с
попълнен на място констативен протокол в два екземпляра. Констативният протокол е
задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката.
Клиентът, или получателят на пратката, е длъжен да изиска копие от протокола, след
което да приложи копието, когато попълва молба за връщане. Разходите за транспорт
по заявеното връщане са за сметка на клиента.

13.9. Конкретно стоките се считат за дефектни, когато нямат обичайните или
представени свойства, не изпълняват предназначението си, не отговарят на законовите
изисквания или не са доставени в договореното количество. Моля, имайте предвид, че
повишената чувствителност или алергична реакция към доставените стоки не може
сама по себе си да се счита за дефект на стоката. По подобен начин, недостатъците в
подаръци и други безплатни екстри, които предоставяме в допълнение към поръчката

ви, не се считат за дефект. Снимките на продуктите в електронния ни магазин са само
илюстративни и не представляват обвързващо описание на свойствата на продуктите
(например опаковката може да се различава поради промяна, направена от
производителя).
13.10. Ще се радваме да отговорим на всички въпроси, свързани с оплаквания, на
lipozoma @gmail.com  или на тел. +359 899404429.

XIV. ДОСТАВКА

14.1. Доставката на продукти от електронния магазин www. lipozoma.com се
осъществява чрез куриерска фирма Спиди . Стандартно се използва услуга
експресна доставка за следващия работен ден. Моля, прочетете ценовата тарифа на
куриерска фирма Спиди , за да се запознаете с различните условия за
доставка и съответващата им цена за осъществяване доставката на избраните от Вас
стоки.
https://services.speedy.bg/priceList/

14.2. Доставки се извършват само на територията на Република България.
14.3. Доставка до адрес се извършва с куриер  от понеделник до петък между 9.00 и 17
часа.
14.4. Срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на
доставката. „ЗДРАВЕТО Ми” не носи отговорност за забавена пратка, причинена
от куриерската фирма.
14.5. Поръчки, направени след 16.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия
работен ден. Всички заявки от събота и неделя се обработват в понеделник.
14.6. Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на
неговата поръчка преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и
доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка
последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.
14.7. Ако стоката не бъде доставена поради различни причини при доставка на куриер,
същият е задължен да посети обекта втори път в рамките на работния ден или на

следващия работен ден. Повторното посещение се извършва след установен контакт по
телефона между куриера и лицето, поръчало стоката. Повторното посещение не се
заплаща от клиента.
14.8. Ползвателят има право да откаже поръчка по всяко време.
14.9. При сгрешен или липсващ продукт, такъв се изпраща в същия или следващия
работен ден. Сгрешен продукт се заменя за сметка на „ЗДРАВЕТО Ми”. При
сгрешен или липсващ продукт, Потребителят не заплаща допълнително такса за
доставка.
XV. АВТОРСКИ ПРАВА

15.1. В съдържанието на електронния магазин www. lipozoma.com са използвани
запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и
правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали
материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст,
илюстрации и дизайн) са собственост на „ЗДРАВЕТО Ми”. Употребата им с
търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично
разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа,
създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин,
промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на
съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и
сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират
материали от електронния магазин www.lipozoma.com единствено за персонална
употреба.
XVI. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
16.1. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на
уебсайта/електронния магазин се окаже недействителна или неприложима, независимо
от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на
останалите разпоредби. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните
норми на закона или установената практика.
XVII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
17.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
XVIII. НАДЗОРНИ ОРГАНИ
18.1. Органите, регулиращи дейността на „ЗДРАВЕТО Ми” са Комисия за защита
на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните
координати:
– За КЗП: • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti тел: 0700 111 22 email: info@kzp.bg адрес: гр.
София, пл. “Славейков”, №4А, ет. 3, 4 и 6
– За КЗЛД: • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ тел: 02/91-53-518 email: kzld@cpdp.bg адрес:
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 XVIII.

XIX. СПОРОВЕ
19.1. При възникване на спор относно онлайн покупка, Потребителят има право да
отнесе спора за разглеждане директно към търговеца „ЗДРАВЕТО Ми”, чрез негов
сътрудник на посочените в настоящите Общи условия телефони, e-mail и адрес за
кореспонденция.
19.2. В случай на непостигане на съгласие между страните и нерешаване на спора по
този начин, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния орган за
алтернативно разрешаване на спорове /АРС/, като в този случай търговецът предоставя
на потребителя на хартиен или друг траен носител информация относно адреса на
интернет страницата на съответните органи за АРС, като посочва дали ще ги използва.
На основание чл. 181н, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП и одобрен от министъра на икономиката
Списък на органите за алтернативно разрешаване на потребителски спорове, органът
за алтернативно разрешаване на спора, в чийто обхват на дейност попада
настоящият магазин за електронна търговия е Обща Помирителна комисия към
Комисията за защита на потребителите със седалище Пловдив и район на
действие територията на област Пловдив, област Смолян, област Пазарджик и област
Стара Загора, интернет страница: www.kzp.bg.
19.3. За онлайн решаване на спорове може да използвате електронната платформа за
онлайн решаване на спорове /платформа за ОРС/, посредством следната електронна
връзка: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
19.4. Настоящите Oбщи условия влизат в сила за всички Потребители на 15.06.2022 г.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани
неговите лични данни на основание сключения между него и „ЗДРАВЕТО Ми”
договор съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“).

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Обща информация:
Уебсайтът www.lipozoma.com е собственост на „ЛИПОЗОМАФАРМ” ЕООД.
Дружеството осъществява дейност, свързана с електронна търговия на стоки, като
предлага стоки.

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и
използваме Вашите лични данни чрез нашия уебсайт.
1. Видове лични данни, които съхраняваме:
„ЛИПОЗОМАФАРМ” ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни,
за да Ви предостави своите стоки и услуги. Данните  Ви служат за управление на
Вашите покупки, извършени чрез нашия електронен магазин – www. lipozoma.com.
По-долу посочваме личната информация, която събираме и използваме за Вас в
различните случаи:
Извършване на покупка чрез нашия електронен магазин или по телефон:
Какви данни събираме: Име; Телефон; Адрес.
За какво ги събираме:
· За да може да ви доставим поръчаните от Вас продукти и да осъществим
покупко-продажба;
· За да организираме връзката си с Вас.
Каква е законната основа за използване на тези данни:
· Договор: изпълнение на договор за покупко-продажба, по който Вие сте страна
или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор.
Лог файлове:
Какви данни събираме: IP адрес; Използван уеб браузър; Време на посещение на
нашия уебсайт; Посетени страници.
За какво ги събираме:
· За да поддържаме нашия уебсайт;
· За да гарантираме сигурността на Вашите лични данни;
· За да гарантираме непрекъсната сигурност и функциониране на уебсайта ни,
включително за защита срещу Кибер престъпления.
Каква е законната основа за използване на тези данни:

 • Наш легитимен интерес във връзка с посочените цели.
  Лични данни при оставяне на коментар:
  Какви данни събираме: Име; Всеки коментар, в който ни предоставяте друга лична
  информация.
  За какво ги събираме:
  · За да ви предоставим възможност да изразите мнението си;
  · За да отговорим на потенциални въпроси, които имате.
  Каква е законната основа за използване на тези данни:
  · Съгласие: при публикуване на коментар от Ваша страна, чрез съответната
  форма за това, ще поискаме Вашето съгласие.
  2. Събиране на личните Ви данни
  Ние събираме само тези лични данни, които Вие ни предоставите.
  Това може да бъде:
  · директно от Вас, например като направите поръчка през нашия уебсайт или по
  телефон или оставите коментар; или
  · косвено от Вас, например когато посетите нашия уебсайт.
  3. Отказ от предоставяне на лични данни
  Вие решавате дали да ни предоставите Ваши лични данни. Имайте предвид, обаче, че
  ако не ни дадете определени лични данни, няма да можете да се възползвате от някои
  опции, налични на нашия уебсайт.
  4. Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни
  При необходимост от обработка на Вашите лични данни за цели, различни от
  описаните в настоящата декларация, Вие ще бъдете предварително информирани, а
  когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след Вашето съгласие.
  5. Споделяне на личната Ви информация
  Възможно е да споделяме личните Ви данни с други физически или юридически лица,
  когато:
  · това е законово изискване;
  · това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с
  дружеството доставчик на хостинг услугата и дружеството, което го
  разработва);
  · това е необходимо за функционирането на бисквитките, с които сте се
  съгласили; или
 • имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на
  правни претенции).
  Ако го направим, изискваме от тези трети страни да спазват сигурността на Вашата
  лична информация и да я третират в съответствие със закона. Освен това всички
  доставчици на услуги трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да
  защитят Вашата лична информация в съответствие с нашите правила.
  6. Сигурност и защита на Вашата лична информация
  Вашата лична информация заслужава най-голяма защита и сигурност. Ето защо сме
  въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване,
  използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване.
  Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители,
  контрагенти и други трети страни, които имат „нужда да знаят“. Те ще обработват
  Вашите лични данни само по нашите указания и са задължени да пазят поверителност.
  Ние въведохме процедури за справяне с предполагаеми нарушения на сигурността на
  Вашите лични данни и ще уведомим Вас и надзорния орган при настъпило нарушение,
  когато сме законово задължени да го направим.
  7. Срок на съхранение на личните Ви данни
  Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да
  изпълним целите, за които сме ги събрали. Вашите лични данни, когато правите
  поръчка през уебсайта ни, ще бъдат съхраняване до 3 /три/ години от направената
  поръчка и в този период няма да бъдат обработвани освен за целите на евентуална
  претенция относно направената поръчка. След този период личните данни ще бъдат
  анонимизирани.
  8. Актуалност на личната Ви информация
  Ние се стремим да поддържаме личната информация, която съхраняваме за Вас, точна
  и актуална. В случай, че сте направили поръчка чрез нашия електронен магазин, Вие
  имате възможност във всеки един момент да извършите корекция на Ваши лични
  данни, които считате за неактуални, като за целта ни уведомите за това на следния
  имейл адрес: lipozoma @gmail.com или на телефон: +359 899404429
  905.
  9. Упражняване на Вашите права
  При определени обстоятелства, имате право по закон да поискате:
  1) Достъп до личната Ви информация. Това означава, че можете да получите копие от
  личната информация, която съхраняваме за Вас, и да проверите дали го обработваме
  правилно;
  2) Коригиране на личната информация, която държим за Вас. Това означава, че
  можете да коригирате всяка непълна или неточна информация, която държим за Вас;

3) Изтриване на Вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите
да изтрием или премахнем личната информация, когато няма основателна причина да
продължим да я обработваме;
4) Ограничаване на обработката на Вашата лична информация. Това означава, че
можете да ни помолите да преустановим обработването на лична информация за Вас,
например ако искате да установим точността или причината за нейното обработване;
5) Преносимост на Вашите лични данни. Вие можете да получите Вашите лични
данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за
машинно четене формат или да пожелаете да ги прехвърлим на друг администратор,
ако обработването се основава на Ваше съгласие или договорно задължение;
6) Възражение срещу обработваните от нас Ваши лични данни.
7) Оттегляне на даденото от Вас съгласие по всяко време, като оттеглянето не засяга
законосъобразността на обработваните лични данни до момента на оттеглянето.
Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние можем да поискаме
допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е
мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на лице,
което няма право да ги получи.
Вие можете да упражните правата си по един  от следните начини:
· лично, чрез подаване на писмено заявление в „ЛИПОЗОМАФАРМ” ЕООД;
· по електронен път, чрез заявление, изпратено на имейла на „ЛИПОЗОМАФАРМ”ЕООД
(lipozoma @gmail.com). В този случай заявлението Ви трябва да бъде
оформено като електронен документ, подписан с квалифициран електронен
подпис. Заявлението следва да се подаде от имейл адреса, съдържащ се в
издаденото квалифицирано  удостоверение  на електронен подпис за физическо
лице.
Вие имате право по всяко време да подадете жалба до Надзорния орган на Република
България – Комисия за защита на личните данни. За да се запознаете с условията за
подаване на жалба до Комисията по защита на данните, моля посетете уебсайта на
КЗЛД на следния адрес: https://www.cpdp.bg.
10. Промени в настоящата Декларация за поверителност
Всички изменения и допълнения в настоящата Декларация за поверителност ще бъдат
прилагани след публикуване на актуалното й съдържание на нашия
уебсайт:   www. lipozoma.com .
ЗА ВРЪЗКА С НАС:
Адрес: гр. Пловдив, ул. “Т.Каблешков” 22.
Телефон: +359 899404429
Ел. поща: lipozoma @gmail.com

ЗА ВРЪЗКА С КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Настоящата декларация е актуализирана на 15.06.2022 г.